Begrippenlijst Organisatieadvies

Balanced Scorecard
De balanced scorecard is een veelgebruikte techniek voor strategisch management en het behalen van lange termijn doelstellingen binnen organisaties.

Communicatie
Een doorlopend proces waarin twee of meer personen informatie uitwisselen en waarbij zij voortdurend op elkaar reageren.

Context Management
Is een managementstijl waarbij verandering wordt gecreëerd door de omgeving van medewerkers te beïnvloeden. Naast dat mensen willen, kunnen en moeten veranderen gaat contextmanagement over het mogen veranderen.

Crisis Management
Ondersteuning bieden bij organisaties waar de resultaten tegenvallen en waar het management hulp nodig heft om uit het dal te komen. Men ziet door de bomen het bos niet meer en weet niet meer waar te beginnen. Komen met een heldere analyse van de problemen en mogelijke oplossingsrichtingen en uiteindelijk met een gedegen verbeteradvies. Vervolgens ondersteuning bieden bij het implementeren van de verbeteringen.

Define Measure Analyse Improve and Control (DMAIC)
Een methode gericht op het verbeteren van een proces, waarbij elke fase tot in detail wordt beschreven, onderzocht en uitgewerkt.

Detachering
Detacheren is het inhuren van kwalitatief personeel via een detacheringsbureau. Vaak gebeurt dit op basis van langdurige overeenkomsten. Het bureau heeft de mensen in dienst en de opdrachtgever huurt hen voor een periode in. Het detacheringsbureau is de formele werkgever van de te detacheren werknemer. Als inhuurder ben jij de opdrachtgever van het detacheringsbureau en de werknemer is een ingeleende werknemer voor jou. Omdat het detacheringsbureau de werkgever is, loopt het detacheringsbureau de werkgeversrisico’s bij ziekte (doorbetaling van het loon) en bij ontslag (ontslagvergoeding).

e-HRM (electronic Human Resource Management)
Het ondersteunen van HR door gebruik te maken van internettechnologie.

Failure Mode Effect and Criticality Analyse (FMECA)
Een FMECA onderzoekt het gevolg van mogelijk falen op een product of van een proces om op voorhand maatregelen te treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans verlaagt of de impact verminderen. FMECA is een analyse methode.

HSEW, Health, Safety, Environment and Wellness
Omvat het gehele scala van veilig werken op alle niveaus en in alle situaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en welbevinden van de mens en zijn omgeving.

Interim Management
Interim Management impliceert het tijdelijk inzetten van een externe manager met een gerichte opdracht. De Interim Manager biedt extra knowhow ter versterking van het bedrijf, waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor de opdrachtgever. Er zijn geen emotionele banden met het bedrijf, waardoor efficiënt en zakelijk geopereerd wordt. Bovendien is inzet van een Interim Manager effectief: pay per hour. Daardoor zijn de kosten lager dan voor een manager met vergelijkbare kwalificaties op de pay-roll.

Kernkwadranten
Het model ‘Kernkwadranten’ van Daniel Ofman geeft direct inzicht in je talenten en de verdere ontwikkeling daarvan.

Lean Manufacturing
Invalshoek logistiek: Alleen zaken die waarde toevoegen voor de klant, worden als nuttig beschouwd. Zeven categorieën van verspilling worden daarom zoveel mogelijk verwijderd: overproductie, voorraden, fabricagefouten, fabricageverstoringen, wachttijden, transport en onnodige (zoek)bewegingen. Belangrijke tools binnen Lean zijn VSM, en 5S.

Lost Time Incidents (LTI)
Het aantal incidenten/ongevallen op een bedrijfslocatie met geregistreerd verzuim.

LOTOTO, Lock Out Tag Out Try Out
LOTOTO is een werkwijze waarbij installaties, leidingen, kleppen, motoren, tanks en vaten, fysiek worden afgeschakeld en beveiligd met een slot en een Tag tegen inschakelen. De Tag wordt geregistreerd en bewaard bij de betreffende verantwoordelijke en vice versa weer aangesloten in omgekeerde volgorde nadat de technische actie is voltooid en vrijgave wordt gegeven aan de productie.

 Management Development
Ontwikkelen van management vaardigheden op verschillende management-lagen, management identificatie ontwikkelen, met heldere focus op de te realiseren doelen. Leiderschap op alle niveaus in organisaties, waarbij de voorbeeldfunctie voor het hoger management cruciaal is.

Mean Time Between Failure (MTBF), Mean Time To Repair (MTTR) en Mean Time to Failure (MTTF).
De (on)beschikbaarheid van een technische installatie kan worden gemeten en gemonitord met prestatie indicatoren als MTBF, MTTR en MTTF. Zodat de voorspelbaarheid van een toekomstige storing beter gemanaged kan worden.
–       MTBF; De gemiddelde tijd tussen een storing
–       MTTR; De gemiddelde tijd om een storing te repareren
–       MTTF; De gemiddelde tijd totdat een volgende storing weer optreedt

Organisatie Ontwikkeling
Organisatie ontwikkeling als optelsom van persoonlijke ontwikkeling van de betreffende medewerkers en daarbij een gezamenlijke focus op het resultaat. Daarnaast is leren van fouten en het benutten van elkaars kwaliteiten  belangrijk voor daadwerkelijke ontwikkeling binnen de organisatie.

Outplacement
Wanneer een werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar eigen functie en er bovendien geen andere functie binnen het bedrijf voor handen is, dan is outplacement een optie. Het uitgangspunt voor een succesvol outplacementtraject is steeds een zakelijke aanpak van het probleem met oprechte aandacht voor de medewerker. Ook hier staat onze intensieve persoonlijke bemiddeling naar een nieuwe baan centraal en spreekt het voor zich dat zowel de opdrachtgever als de kandidaat telkens tijdig een heldere verantwoording van de ondernomen activiteiten ontvangen.

Performance Management
het systematisch (met gebruik van kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren) vertalen van de strategie naar bedrijfsprocessen, gevolgd door het monitoren en evalueren van deze processen met als doel feedback te verschaffen voor aanpassing van de strategie.

Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit leidt tot proactief gedrag en persoonlijk leiderschap, waarmee aanspreekcultuur binnen organisaties verbeterd wordt.

P&ID, Process and Information Diagram
Geeft inzicht in de procesflow van productstromen van installaties, technische omschrijvingen en specificaties.

Project Management
Projectmanagement is het aansturen van een project. Een project komt voort uit een projectmatige aanpak van een probleem. Een probleem kan van alles zijn: het bouwen van een nieuw gebouw, het starten van een nieuwe afdeling, het schrijven van een rapport. Er bestaan veel verschillende manieren om projecten in te delen. Al deze methodieken komen neer op hetzelfde: Een denkstadium, een doestadium en een afbouwstadium. In het denkstadium wordt bedacht wat het eindresultaat moet zijn, in het doestadium wordt aan het eindresultaat gewerkt en in de afbouwfase wordt alles afgerond.

Kenmerken van projecten zijn:

 • Gefaseerde besluitvorming. Naarmate het project verder verloopt worden steeds meer opties verworpen en wordt het eindresultaat duidelijker. Er wordt gewerkt van vaag naar concreet.
 • Integrale beheersing van tijd, geld, documentatie en kwaliteit. Hiermee wordt bedoeld dat de planning in de gaten wordt gehouden, dat rekening gehouden wordt met budgetten, dat er een manier komt waarop besluiten, ontwerpen en definities worden vastgelegd en dat er wordt gecontroleerd of de kwaliteit voldoende is.
 • Interdisciplinaire projectgroepen. Binnen een project werken vaak verschillende disciplines samen, bijvoorbeeld een projectgroep met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen binnen een organisatie.
 • Opsplitsing van taken. Binnen een project is er sprake van opsplitsing in deelprojecten en deeltaken. Voor een deelproject kan een deelprojectgroep verantwoordelijk zijn. Binnen groepen worden taken en verantwoordelijkheden gesplitst.

Reliability Centered Maintenance (RCM)
RCM is een methodiek gericht op het borgen (tegen minimale kosten) van de inherente bedrijfszekerheid eigenschappen van technische systemen; niet het preventieve onderhoud staat zelf centraal. Onderhoud is slechts een middel en geen doel op zichzelf.

RCM bevat 7 basisvragen:

 • wat zijn de functies en de bijbehorende eisen van het systeem bij de gegeven gebruiksomstandigheden?
 •  op wat voor manier faalt het systeem (functioneel)?
 • wat veroorzaakt het functioneel falen (de storing)?
 • wat voor effect heeft de storing? Wat gebeurt er precies bij de storing als er niet wordt ingegrepen?
 • hoe ernstig zijn de gevolgen van de storing?
 • welke proactieve taken zijn technisch haalbaar of effectief om de storing te voorspellen of te voorkomen?
 • wat te doen als er geen effectieve taken toepasbaar zijn?

Single Minute Exchange of Dies (SMED)
Doel van SMED is het verminderen van verliezen tijdens het omstellen van een machine.

Six Sigma (Lean)
Invalshoek kwaliteitSix Sigma concentreert zich op het reduceren van variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Het doel is om de kans te vergoten dat een bepaald bedrijfsproces een goed product oplevert. Six Sigma verwijst letterlijk naar de (vaak utopische)kans van 99,9997 %.

Talentmanagement
Inzicht in persoonlijke talenten biedt mogelijkheid om persoonlijke ontwikkeling in te zetten.

Tandem in Techniek
Jonge talentvolle personen met een technische opleiding en interesse worden versneld op niveau gebracht qua:

 • technisch vakmanschap door de inzet van een extern geworven werkcoach; en
 • sociaal vakmanschap door de inzet van een consultant op het gebied van houding, gedrag, communicatie en leiderschap.

Op deze wijze investeert de opdrachtgever in een kwalitatief ontwikkelingstraject van een toekomstige, talentvolle werknemer en zet zij de vereiste stappen in het verjongen van haar organisatie qua strategische personeelsplanning.

TAO, GAO en SAO; Toestand Afhankelijk Onderhoud (TAO), Gebruiksduur Afhankelijk Onderhoud (GAO) en Storing Afhankelijk onderhoud(SAO).
Een onderhoudsconcept is een verzameling regels die voorschrijft welke onderhoudsactiviteiten er aan een installatie  worden uitgevoerd en de wijze waarop de uitvoering van de activiteiten wordt geactiveerd

 1. welke onderhoudspolitiek
 2. welke onderhoudsactiviteiten en interval
 3. welke middelen zijn hiervoor noodzakelijk

Zowel GAO(gebruiksduur afhankelijk onderhoud) als TAO(Toestand Afhankelijk Onderhoud) is preventief onderhoud. En SAO(Storing Afhankelijk onderhoud) is reactief onderhoud.

Bij TAO wordt storing voorkomen door op basis van de toestand c.q. conditie van de installatie een preventieve onderhoudsactiviteit uit te voeren. Om de toestand of conditie te meten is een toestandsmeting noodzakelijk de zogenaamde periodieke toestandsmeting.

Team Ontwikkeling
Iedereen binnen het team heeft hetzelfde doel voor ogen en ieder heeft zijn/haar eigen unieke bijdrage aan het team, als persoon en op basis van zijn expertise. Teamontwikkeling is nooit een doel op zich en zal in de gewenste resultaten tot uiting moeten komen. Inzicht in persoonlijke drijfveren en het opstellen van een teamprofiel met kwaliteiten en aandachtspunten voor het team.

Tie-in
Een project waarbij een nieuw component in een bestaande productielijn wordt gebouwd.

Total Poductive Maintenance (TPM)
Invalshoek productiviteit: Kleine multidisciplinaire teams, die ‘eigenaar’ zijn van de prestaties van hun machines of productielijnen, verbeteren stapje-voor-stapje de effectiviteit daarvan.

Belangrijke tools hierbij zijn: Overall Equipment Effectiveness (OEE) & Single Minute Exchange of Dies (SMED).

Value Stream Mapping (VSM)
Dit houdt in dat middels een stroomdiagram in kaart wordt gebracht welke bedrijfsprocessen waarde toevoegen, en welke niet.

Verandermanagement
Verandermanagement is een vorm van management die zich bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de cultuur van een organisatie. Vaak gaat verandering gepaard met emotie en weerstand. Het managen van de weerstand is verandermanagement.

Waarden Management
Waardenmanagement stuurt op onderliggende waardensystemen die mensen hanteren en die grotendeels hun denken en gedrag beïnvloeden.

Waardentheorie, Graves
Psycholoog dr. Clare W. Graves. onderscheidde zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen. De affiniteit die we hebben met deze waardensystemen verschilt van mens tot mens.

Wecruitment
Wecruitment impliceert dat werven en selecteren doen we samen, waarbij de opdrachtgever en het bureau als partners in business optrekken met als beoogd eindresultaat een kandidaat die aansluit bij de strategie, ambitie, fase en cultuur van de organisatie waar hij of zij komt te werken.

 Werving en Selectie
Werving en selectie van de juiste kandidaten is 100% klantspecifiek maatwerk. Voor de start van een opdracht wordt elke keer vanuit verkenning van de klantsituatie en organisatiecultuur een realistische verwachting en planning opgesteld ten aanzien van het wervingsproces. Een heldere terugkoppeling en motivatie van de gescreende kandidaten door het bureau geeft de opdrachtgever het vereiste inzicht in de kwaliteit en de voortgang van het wervingsproces. De keuze voor de juiste kandidaat valt via deze wijze op zijn plaats.

World Class Manufacturing (WCM)
WCM kan een tool zijn om het gewenste verbeter resultaat bij bedrijven te bereiken. WCM richt zich op de gehele keten van; productiviteit, logistiek en kwaliteit. Veel gebruikte producten hierbij zijn; Total Productive Maintenance, Lean Manufacturing en Six Sigma.

Zelfsturende Teams
Een team dat zelf bepaalt wat er moet gebeuren en hoe dit vorm te geven en hierbij de leidinggevende minder nodig heeft. Er wordt initiatief getoond, er is wederzijds respect en men voelt de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het neerzetten van de gewenste resultaten.

Zelfsturing
Is de mate waarin mensen zelf sturen en initiatief nemen en daarmee zoeken naar een oplossing.

360 graden-feedback
Bij de 360° feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te ‘beoordelen’ op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door middel van een vragenlijst. De feedbackgevers kunnen bijvoorbeeld je direct leidinggevende, medewerkers en  collega’s zijn. Ook beoordeel je jezelf met deze vragenlijst.

4V model
Een organisatieontwikkelingsmodel waarmee op gestructureerde wijze een organisatievraagstuk wordt opgelost. Op basis van een verkenning, worden verwachtingen afgestemd. Via een verbetertraject worden doelstellingen gerealiseerd die in de fase van verankering worden geborgd.

5S (Seire, Seiton, Seison, Seiketsu en Shitsuke) (Sorteren, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Borgen)
Dit verwijst naar de vijf Japanse woorden seiri (sorteren), seiton (ordenen), seison (schoonmaken), seiketsu (standaardiseren) en shitsuke (handhaven). Het gaat om richtlijnen om een werkplek georganiseerd in te richten, zodat tijdsverspilling en fouten worden voorkomen

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl