Werkwijze Inextern

 

Verkenning:

  • Aanleiding
  • Probleemstelling

Verwachtingen

  • Doelstellingen
  • Beoogde resultaten
  • Rollen
  • Werkwijze beschrijft hoe je te werk gaat
  • Aanpak beschrijft wat je gaat doen

Verbetering

  • Planning: wie doet wat op basis van rolverdeling

Verankering

  • Evaluatiegesprek
  • Vastleggen in processen en systemen

Verkenning

In vogelvlucht recht op het resultaat af. In haar werkwijze volgt Inextern de lijn van de 4 V’s. De eerste V staat voor verkenning. Samen met de doelgroep en de opdrachtgever wordt de huidige situatie verkend en geanalyseerd. Wat is de aanleiding van het probleem? Is het probleem ook daadwerkelijk het probleem? Hoe is het ontstaan en welke oorzaken liggen er aan ten grondslag? In de verkenningsfase kunnen er desgewenst allerlei analyse-instrumenten ingezet worden.  Het resultaat van deze fase is een duidelijke probleemstelling.

Verwachtingen

Vervolgens worden de verwachtingen helder gemaakt. Welke doelen worden er nagestreefd en met welk resultaat. Daarbij is het belangrijk vast te stellen wie er bij het traject betrokken zijn en welke rol(len) zij vervullen. Zo heeft de opdrachtgever vaak een belangrijke rol in de communicatie. Wat die rol is en wat er dan verwacht wordt dient voorafgaand aan de verbeteringsfase helder vastgelegd te worden. Vervolgens wordt op hoofdlijnen de werkwijze en de aanpak bepaald. De doelgroep zelf heeft hierbij vaak een belangrijke rol. Immers vele plannen mislukken doordat degenen die de plannen moeten uitvoeren niet bij de planvorming betrokken zijn. Inextern is zeer alert op het goed invullen van deze kritische succesfactor.

Verbetering

In de verbeterfase wordt het plan van aanpak uitgerold waarbij Inextern consultany ziet als een proces van continue intake. Met andere woorden op basis van ervaringen wordt er geëvalueerd met de opdrachtgever en de doelgroep en daar waar nodig bijgestuurd.

Verankering

In de verankeringsfase wordt met de opdrachtgever besproken wat nodig is om de verandering te doen laten beklijven. Naast het vastleggen van de verandering in processen en systemen, zit de verankering met name in het commitment van de leidinggevenden. Zij moeten ervoor zorgen dat het nieuwe karrenspoor niet bij de eerste de beste tegenslag ingeruild wordt voor het oude karrenspoor.

Missie

Inextern is business partner in het realiseren van succesvolle veranderingen van mensen en organisaties.

Contact

Inextern
Rozenburglaan 1
9727 DL Groningen
T [050] 318 85 83
F [050] 314 85 20
[email protected]
www.inextern.nl